Mål: 2908-06

Dom eller beslut

Skatteverket har underkänt ett bolags redovisning av anskaffningsutgift för goodwill som anläggningstillgång. Fråga om hela anskaffningsutgiften kan återföras till beskattning genom eftertaxering för ett taxeringsår och ligga till grund för beräkning av skattetillägg eller bara den del som i form av värdeminskningsavdrag har påverkat det skattemässiga resultatet det året.