Mål: 4666-07

Dom eller beslut

Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdesskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.