Mål: 3892-06

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt utan yrkande av part ägt ändra inkomstslag till nackdel för den skattskyldige.