Mål: 956-08

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande frågan om vilken betydelse föräldraansvaret enligt föräldrabalken har för rätten till personlig assistans för en gravt funktionshindrad treåring