Mål: 1169-07

Dom eller beslut

Fråga om den utredning som lagts fram i kammarrätten bort föranleda kammarrätten att meddela prövningstillstånd i ett mål om arbetsskadelivränta