Mål: 6953-08

Dom eller beslut

En ansökan om livränta har avslagits med motiveringen att nedsättningen av arbetsförmågan inte var varaktig eller kunde antas bestå under minst ett år. I nära anslutning härtill har den försäkrade beviljats halv sjukersättning i tre år på samma medicinska underlag. Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd.