Mål: 3403-07

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om livränta till en kvinna som har haft en tung arbetsbörda och vars sjukdom diagnostiserats som stressrelaterad utmattningsdepression.