Mål: 4102-06

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring utan yrkande från part ägt frångå den av underinstanserna fastställda visandedagen med följd att en för den enskilda klaganden mindre förmånlig bevisregel blivit tillämplig.