Mål: 7276-08

Dom eller beslut

Borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd i mål angående återbetalning av bostadstillägg där frågan är om klaganden kan anses ha lämnat oriktig uppgift i ansökan om bostadstillägg.