Mål: 2389-07

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt bort meddela prövningsillstånd i ett mål angående sjukpenning när länsrätten avslagit den försäkrades begäran om muntlig förhandling.