Mål: 235-06

Dom eller beslut

Vid bedömning av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.