Mål: 2083-06

Dom eller beslut

Fråga om en av arbetsgivaren i samband med anställningens upphörande tecknad och betald tjänstepensionsförsäkring är att hänföra till avgångsvederlag i den mening som avses i 13 § första stycket 3 ALF.