Mål: 812-06

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.