Mål: 4284-07

Dom eller beslut

Fråga om kostnad för vissa läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är en sådan merkostnad som ska beaktas vid bestämmande av vårdbidrag. Prövningstillstånd i kammrrätt.