Mål: 3812-08

Dom eller beslut

Fråga om reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen är tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avser upplåtelse av bostad i särskilt boende för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.