Mål: 832-09

Dom eller beslut

Enligt 10 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling får en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling bl.a om leverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. Fråga om hur den bestämmelsen förhåller sig till myndighetens skyldighet enligt 1 kap. 9 § samma lag att iaktta principen om proportionalitet när den lagakraftvunna dom som myndigheten hänvisar till är från år 2006, men avser brott begångna under åren 1999-2001. Prövningstillstånd i kammarrätt.