Mål: 5040-07

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i ett mål om personlig assistans när länsrätten avvisat ett yrkande om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade överstigande 20 timmar per vecka