Mål: 4135-07

Dom eller beslut

Fråga om särskild avgift för underlåtenhet att i tid anmäla ändring i aktieinnehav till Finansinspektionen ska (helt eller delvis) efterges.