Mål: 7070-06

Dom eller beslut

Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses förses med väggar.