Mål: 2781--2782-08

Dom eller beslut

Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).