Mål: 2719-08

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i ett mål angående personlig assistans när länsrätten avgjort målet utan att ha haft tillgång till samma utredning som den beslutande nämnden. Fråga också om hur föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bestämmandet av behovet av assistans efter en operation som utförts på grund av barnets funktionshinder.