Mål: 6523-06

Dom eller beslut

Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel.