Mål: 3056-08

Dom eller beslut

Utdömande av vite för underlåtenhet att vidta åtgärder på fastigheten Boniten 6. Prövningstillstånd i kammarrätten.