Mål: 1245-04

Dom eller beslut

Fråga om uppförande av ett bullerdämpande plank på mark som enligt detaljplanen utgör gatumark strider mot detaljplanen.