Mål: 6742-08

Dom eller beslut

Fråga om beräkning av strafftid för en person som varit frihetsberövad i Spanien i avvaktan på överlämnande till Sverige för att en dom varigenom han dömts till fängelse ska kunna verkställas. Prövningstillstånd i kammarrätt.