Mål: 2163-08

Dom eller beslut

Invändning om jäv i mål om omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.