Mål: 5656-06

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd i mål om bygglov för vindkraftverk när byggnadsnämnd underlåtit att låta sakägare, som tidigare motsatt sig att bygglov meddelas, på nytt få yttra sig i ärendet över den ändrade placering av verket som slutligen kom att ligga till grund för nämndens beslut om bygglov.