Mål: 1784-08, 3798-08

Dom eller beslut

Fråga om det är förenligt med god redovisningssed att i samband med teckning av mobiltelefonabonnemang kostnadsföra ersättning till återförsäljare.