Mål: 2483--2485-09

Dom eller beslut

Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Inkomsttaxering 2001–2003.