Mål: 5571-09

Dom eller beslut

Fråga om det krävts prövningstillstånd i kammarrätten vid ett överklagande av mål enligt lagen (1989:479) ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. som handlagts samtidigt med ett mål om anstånd med inbetalning av skatt.