Mål: 7466-09

Dom eller beslut

Sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring.