Mål: 8411-08

Dom eller beslut

Fråga om lön som utges för tid med rehabiliteringsåtgärder utan krav på arbetsinsats ska beaktas vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning.