Mål: 1201-09

Dom eller beslut

Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder.