Mål: 1881--1882-07

Dom eller beslut

Det föreligger synnerliga skäl att pröva överklagandet enligt 36§ första stycket 2 förvaltningsprocesslagen.