Mål: 2601-08

Dom eller beslut

Rätt till sjukpenning; fråga om i Regeringsrätten ingiven utredning bör föranleda en omprövning av den försäkrades arbetsförmåga.