Mål: 42-08

Dom eller beslut

Fråga om en viss ersättning från Tyskland är en sådan ersättning som omfattas av Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.