Mål: 1279-09

Dom eller beslut

Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.