Mål: 5058-09

Dom eller beslut

Bistånd till elkostnader, kommun använder schablonbelopp.