Mål: 7588-08

Dom eller beslut

Bistånd enligt socialtjänstlagen för begravningskostnader. Prövningstillstånd i kammarrätten.