Mål: 6635-08

Dom eller beslut

Fråga i målet är om ansökan om bistånd i form av boende på Judiska sjukhemmet kan avslås på den grunden att kommunen inte disponerar över tillgången på plats