Mål: 4921-09

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende beslut om att anta detaljplan för fastigheten Lotsen 15 m.fl.