Mål: 5964-09

Dom eller beslut

Rättsprövning; upphävande av strandskydd inom fastigheten Tjörnekalv 1:141.