Mål: 2234-09

Dom eller beslut

Rättsprövning; detaljplan för del av Rytterholmen 1:2 m fl fastigheter på Koholmen.