Mål: 6284-08

Dom eller beslut

Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts.