Mål: 6399-09

Dom eller beslut

Personkretstillhörighet enligt 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.