Mål: 5315-10

Dom eller beslut

Sekretessbestämmelserna i 25 kap. 3§ första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.