Mål: 7408-07

Dom eller beslut

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är hur särskild avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska beräknas då kommunens kostnader under väntetiden överstigit kostnaden för den beslutade insatsen. Prövningstillstånd i kammarrätt.