Mål: 2390-07

Dom eller beslut

Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.