Mål: 7544-07

Dom eller beslut

Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serveringsställe avser serveringsstället som sådant.