Mål: 7977-09

Dom eller beslut

Utdömande av vite. Prövningstillstånd i kammarrätt.